Algemene voorwaarden atteljee.be

  1. Algemene bepalingen

De website www.atteljee.be is eigendom van Erik Hoogmartens, een eenmanszaak naar Belgisch recht met als ondernemingsnummer 0773.163.739 gelegen te Lamotlei 19 bus 01,1, 2850 Boom

Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op het gebruik en functioneren van de website, de dienstverlening die wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband worden aangegaan. Door gebruik te maken van de website of onze diensten aanvaardt u integraal de algemene voorwaarden.

Atteljee behoudt zich het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen de nieuwe voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Atteljee behoudt zich het recht voor om op elk moment de toegang tot de website www.atteljee.be éénzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren aan elke gebruiker die de algemene voorwaarden niet naleeft.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Indien Atteljee één of meer bepalingen van de gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

  1. Aansprakelijkheid

Atteljee is niet verantwoordelijk voor de effectieve verkoop of verhuur van de kunstwerken aangeboden op de website.

www.atteljee.be  is een platform waar kunstenaars en kunstgalerieën hun kunstwerken kunnen tonen en te koop of te huur aanbieden. ATTELJEE speelt hierin enkel een dienstverlenende rol en is niet verantwoordelijke voor de effectieve verkoop of verhuur van de kunstwerken die op onze website en/of galerij worden getoond.

De koper en verkoper dienen onderlinge geschillen (bvb. schade aan een verhuurd kunstwerk, het beschadigd toekomen van een verkocht kunstwerk, betalingsproblemen, het niet overeenstemmen van een kunstwerk met de foto van het kunstwerk op de website, …) zelf op te lossen. ATTELJEE zal hierin geen intermediërende rol vervullen.

ATTELJEE is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat ATTELJEE niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de aangeboden kunstwerken of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van gebruikers.

Nauwkeurigheid, volledigheid en betrouwbaarheid van informatie

De informatie die wordt aangeleverd door derde partijen, zoals foto’s van kunstwerken, teksten…vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ATTELJEE.  Atteljee is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/ beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Elke klacht met betrekking tot de informatie die voorkomt op de beschrijving van de producten of de leveringen van de producten, wordt doorgestuurd naar de aangewezen verkoper, kunstenaar of kunstgalerie, die de volledige en enige verantwoordelijkheid in dit opzicht op zich neemt.

Wanneer u als kunstenaar of kunstgalerie uw kunstwerken op de website aanbiedt, garandeert u dat alle informatie die wordt verleend correct en actueel is en blijft en ATTELJEE vrijwaart van alle vorderingen en aanspraken van derden.

ATTELJEE behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Storingen, onderbrekingen of fouten op de website

Storingen, onderbrekingen of fouten op de website geven in geen geval recht op enige compensatie.

Aangezien de site voortdurend in ontwikkeling is, kan deze zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig zijn aan tijdelijke of permanente wijzigingen en onderbrekingen.

ATTELJEE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de website door deze wijzigingen en / of onderbrekingen. ATTELJEE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site tijdelijk te onderbreken of te wijzigen, in het bijzonder om onderhoud te verzekeren, of om welke andere reden dan ook, zonder dat de onderbreking aanleiding geeft tot enige verplichting of compensatie.

ATTELJEE is niet verantwoordelijk in geval van overmacht

In de zin van deze algemene voorwaarden, wordt beschouwd als een geval van overmacht elke belemmering, beperking of verstoring van de dienst als gevolg van brand, epidemie, explosie, aardbeving, fluctuaties in bandbreedte, storing die te wijten is aan de toegangsprovider, falen van transmissienetwerken, ineenstorting van faciliteiten, illegaal of frauduleus gebruik van wachtwoorden, codes of referenties die aan de klant zijn verstrekt, computerhacking, een inbreuk op de beveiliging die kan worden toegeschreven aan de host of ontwikkelaars van de site, overstroming, black-out, oorlog, embargo, wet, bevel, verzoek of vereiste van een regering, vordering, staking, boycot of andere omstandigheden buiten de redelijke controle van ATTELJEE. In dergelijke omstandigheden is ATTELJEE vrijgesteld van de nakoming van haar verplichtingen binnen de grenzen van deze belemmering, deze beperking of dit ongemak.

ATTELJEE is niet verantwoordelijk voor hyperlinks geplaatst door derden

De website www.atteljee.be kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. ATTELJEE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door ATTELJEE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

ATTELJEE heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

  1. Persoonsgegevens

Atteljee respecteert de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 30/06/2018 en de wet op de elektronische handel van 11/03/2003, bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Door het gebruik van onze diensten verklaart u akkoord te gaan met onze privacy policy. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ATTELJEE uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

Om ervoor te zorgen dat verkopers (kunstliefhebbers, kunstenaars of kunstgalerieën) de anticorruptiewetten naleven en om hun oprechtheid en integriteit te verifiëren, in het bijzonder om identiteitsdiefstal, belastingfraude, witwassen van geld te voorkomen, kan ATTELJEE verkopers vragen om een kopie door te sturen van de identiteitskaart of rijbewijs. Wanneer de verkoper deze informatie weigert te verstrekken, behoudt ATTELJEE zich het recht voor om de verkoper te weren van de website zonder dat hiervoor een schadevergoeding moet betaald worden aan de verkoper.

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen van kunstliefhebbers afgeschermd. Uw reactie op een kunstwerk en eventuele vervolgberichten tussen uzelf als potentiële koper en de kunstenaar of kunstgalerie worden via de servers van ATTELJEE verzonden.

Gebruikers met een kunstenaarsaccount of kunstgalerieaccount kunnen zelf bepalen of hun e-mail adres al dan niet publiekelijk zichtbaar wordt gemaakt.

 

  1. Intellectuele eigendom

De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren ATTELJEE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van ATTELJEE de informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden, op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Bovendien verbinden gebruikers van de website er zich toe de communicatiekanalen niet zo te gebruiken dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een derde zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Indien u als kunstenaar of kunstgalerie materiaal (foto’s, teksten, aankondigingen ...) op de website www.belgianart.be plaatst, geeft u ATTELJEE gratis en voor onbepaalde duur toestemming dat materiaal via haar communicatiekanalen te verspreiden. U garandeert dat u beschikt over alle daarvoor nodige toestemmingen van de rechthebbenden (kunstenaars, fotografen, afgebeelde personen enz.) en vrijwaart ATTELJEE tegen alle aanspraken van derden.

U kunt de toestemming om het door u geposte materiaal via de communicatiekanalen van ATTELJEE te verspreiden op elk moment, per brief of per e-mail, intrekken. ATTELJEE zal het materiaal dan zo snel mogelijk van haar communicatiekanalen verwijderen.

Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze communicatiekanalen werd gepost, kan u deze mogelijke inbreuk rapporteren via info@atteljee.be . We verbinden ons ertoe uw bezwaar te onderzoeken en indien nodig het materiaal ASAP te verwijderen.

  1. Misbruik van de website

Opmerkingen in strijd met de Belgische wetgeving m.b.t. de rechten van individuen, openbare orde en goede moralen

De gebruiker van de website mag geen andere gebruikers lastigvallen, geen lasterlijke, homofobe of racistische opmerkingen maken op de website, en geen opmerkingen maken die in strijd zijn met de geldende Belgische wetgeving m.b.t. de rechten van individuen, de openbare orde en goede moralen.

Voor het melden van beledigende inhoud en andere problemen zoals klachten omtrent oplichting verzoeken wij u een mail te sturen naar info@atteljee.be. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien ATTELJEE aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kan ATTELJEE – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.:

  • ATTELJEE kan de functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van kunstwerken of reacties, etc.
  • ATTELJEE kan een of meerdere kunstwerken van de gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door gebruiker betaalde bedrag.

ATTELJEE kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort.

Indien daartoe aanleiding is, kan ATTELJEE binnen de grenzen van de wet persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

6 Abonnementen

Kunstenaars en kunstgalerieën kunnen een jaarabonnement aangaan om kunstwerken te verkopen of verhuren via de website. Kunstliefhebbers kunnen eveneens een abonnement aangaan om te verkopen maar niet om te verhuren. De inhoud van de verschillende abonnementen vindt u op de website.

Abonnementen kunnen enkel aangegaan worden via doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van de aan ATTELJEE verschuldigde jaarlijkse abonnementsbedrag.

Indien u aan ATTELJEE een doorlopende (SEPA) machtiging heeft verstrekt, zal ATTELJEE, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte brengen.

ATTELJEE is gerechtigd om de betaling op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. ATTELJEE is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten.

Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, is ATTELJEE gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de gebruiker na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is ATTELJEE gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten voor de betreffende gebruiker te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de gebruiker komen.

Een abonnement wordt steeds aangegaan voor een volledig jaar en is ten allen tijden opzegbaar door de gebruiker. Een abonnement kan opgezegd worden door een e-mail te sturen naar info@atteljee.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de instellingenpagina van uw account. Voor administratieve redenen dient u ten laatste 3 dagen voor de incassodatum uw abonnement op te zeggen.

Wijzigingen in abonnement, bvb. van kunstgalerie met louter contactinformatie naar kunstgalerie met kunstwerken, dienen eveneens via info@atteljee.be of door gebruik te maken van het contactformulier op de instellingenpagina van uw account te worden aangevraagd.

 

7 Betalende advertenties

In geval van betalende advertenties komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure is voltooid. De facturatie zal gebeuren via elektronische facturering.

Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de website, of bij  andere gevallen van overmacht is ATTELJEE niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van de betalende advertentie. De adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. ATTELJEE engageert zich er wel toe om in de mate van het mogelijke tot een door beide partijen gedragen oplossing te komen voor het probleem.

Alle informatie en getallen op de website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. ATTELJEE kan de tarieven alsmede de specificaties van de reclamemogelijkheden ten allen tijden wijzigen.

 

8 Regels voor het plaatsen van kunstwerken op de site

-Elk kunstwerk dient onder de juiste categorieën geplaatst te worden.


-De omschrijving van het kunstwerk dient zo accuraat mogelijk te worden ingevuld.


-Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken die niet overeenstemt met de actuele staat van het kunstwerk.

 

-Bij gebruik van een niet-kwalitatieve foto’s van een kunstwerk behoudt ATTELJEE zich het recht voor om de fiche van het kunstwerk te blokkeren en de gebruiker hiervan te verwittigen. Bij herhaaldelijk voorkomen kan de gebruiker permanent geblokkeerd worden en geweerd worden van de website.


-De kunstenaar en kunstgalerie is zelf volledig verantwoordelijk voor de prijsbepaling van het kunstwerk. Prijzen geafficheerd op de website zijn steeds inclusief BTW en zonder leveringskost tenzij anders vermeld. Afspraken omtrent levering gebeuren enkel tussen de partijen zelf.

 

-De categorieën van kunst toegestaan op de website zijn schilderijen, collages, sculpturen, foto’s, digitale kunst en tekeningen. Onder “overige” vallen ander kunstwerken die niet onder de vorige categorieën passen maar met uitsluiting van sierraden en antiek. Pornografisch naakt en lugubere kunstwerken zijn niet toegestaan. Belgian Art behoudt zich het recht om kunstenaars van de website te verwijderen zonder compensatie indien aan de algemene voorwaarden niet wordt voldaan.